Księga przychodów i rozchodów

KPiR prowadzona przy zastosowaniu podatku liniowego tj. 19 % lub skali podatkowej. Przy  niektórych rodzajach działalności podatnik nie może wybrać innej uproszczonej formy opodatkowania jak książka przychodów i rozchodów np. zgodnie ze świadczonymi usługami wymienionymi w załączniku nr 2 ustawy o zpdof np. usługi prawne, finansowe i ubezpieczeniowe a także na podstawie innych regulacji.

W zakres Książki Przychodów i Rozchodów wchodzi:

 • kwalifikowanie dowodów księgowych w świetle przepisów podatkowych,
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
  oraz wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży dla celów podatku VAT,
 • informowanie o konieczności założenia kasy fiskalnej,
 • sporządzanie uproszczonego raportu finansowego,
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy,
 • ustalenie wysokości VAT należnego,
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji podatkowych do urzędów,
 • sporządzanie wydruków zapisów księgowych,
 • sporządzanie przelewów na podatki,
 • stałą opieka głównego księgowego nad działalnością przedsiębiorstwa,
 • reprezentowanie przed organami podatkowymi.